Forretningsbetingelser

Cloud Service Danmark ApS . Salgs- og leveringsbetingelser


1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leverings¬betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Cloud Service Danmarks, CVR-num¬mer DK44135647, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og til¬knyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag
2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden
2.2 Abonnement-baserede leverancer gælder også vilkår beskrevet i Cloud Service Danmarks serviceaftale og tilhørende bilag samt angivelser på tilbud/ordrebekræftelser/fakturaer o.l. for de enkelte leverancer.

2.3 Microsoft licenser og øvrige online services, og særlige betingelse er specificeret separat i dette pkt 14

2.4 Cloud Service Danmark forbeholder sig ret til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser med et passende varsel, såfremt forholdene tilsiger det. De til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser fremgår af www.cloudservicedk.com

2.5 Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter, reservedele og ydelser
3.1 Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Tilknyttede ydelser, som Virksom¬heden sælger og leverer til kunden, i form af rådgivnings- og konsulentydelser udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve¬ringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning.
Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden er i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløs holde Cloud Service Danmark, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling
Priser angives altid i danske kroner (DKK) ekskl. moms og alle priser tillægges ved fakturering moms og afgifter efter gældende regler. Alle priser er kontantpriser og der ydes ikke kontantrabat. Alle priser er ab lager og ekskl. forsendelsesomkostninger. Samtlige angivne priser, herunder priser i tilbud og ordrebekræftelser, sker med forbehold for prisændringer, således at Cloud Service Danmark er berettiget til at ændre priserne som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt, forsikringssatser, fejl og/eller andre forhold, som ligger udenfor Cloud Service Danmark´s indflydelse. Den til enhver tid gældende pris reguleres hvert år pr. 1. januar med minimum 3 % dog højest 5 %

4.1 Betaling skal ske ved hjælp af information fremsendt via elektronisk faktura, Kan eller vil Kunden ikke modtage faktura via e-mail pålægges et gebyr på kr. 75,- for håndtering af papirfaktura. Ved betaling skal de, på fakturaen, anførte bankoplysninger anvendes til kontooverførsel. Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Ved forsinket betaling er Cloud Service Danmark berettiget til at opkræve morarenter, i henhold til rentelovens bestemmelser, fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Desuden opkræves administrationsgebyr for fremsendelse af erindringsskrivelse. Udebliver betalingen fortsat, kan kravet overgives til retslig inkasso. Cloud Service Danmark er desuden berettiget til at annullere alle Kundens øvrige aftaler. Kundens indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Cloud Service Danmark og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Kredit kan efter nærmere aftale ydes til virksomheder og offentlige institutioner efter positiv Kreditgodkendelse.

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
Cloud Service Danmarks tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Cloud Service Danmark i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Cloud Service Danmark, medmindre Cloud Service Danmark meddeler kunden andet.

5.1 Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

5.2 Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren.

5.3 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Cloud Service Danmarks skriftlige accept.

6. Levering
6.1 Cloud Service Danmark leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

6.2 Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Cloud Service Danmark. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Cloud Service Danmark, kan den ikke senere gøres gældende.

7. Forsinket levering
7.1 Hvis Cloud Service Danmark forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Cloud Service Danmark kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8. Garanti
8.1 Cloud Service Danmark garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 3 måneder efter leveringen. For leverancer af udstyr, følger udstyres garanti altid procentens garanti periode

8.2 Cloud Service Danmarks garanti omfat¬ter ikke sliddele samt fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa¬tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Cloud Service Danmarks instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændringer udført af andre end Cloud, Service Danmark og (iv) andre forhold, som Cloud Service Danmark er uden ansvar for.

9. Ansvar
9.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Cloud Service Danmark ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 40% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns¬ningen gælder ikke, hvis Cloud Service Danmark har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cloud Service Danmark ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cloud Service Danmark ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Cloud Service Danmarks kontrol, og som Cloud Service Danmark ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10. Immaterielle rettigheder
10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Cloud Service Danmark.

10.2 Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Cloud Service Danmark for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 30 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled¬ning af produkters, reservede¬les eller tilknyt-tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

11. Fortrolighed
11.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Cloud Service Danmarks erhvervshemmeligheder eller andre oplys¬ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Cloud Service Danmarks fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 11.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Kundens forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

12. Behandling af personhenførbare oplysninger
12.1 Cloud Service Danmark behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og samhandelsformål.

12.2 Cloud Service Danmark efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

12.3 Cloud Service Danmark opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Cloud Service Damark hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

12.4 Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Cloud Service Danmark på telefon +45 70 20 18 33

13. Gældende ret og værneting
13.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

14. Microsoft licenser og Online services

14.1 Microsoft licenser og Online Services Følgende er tillæg til servicebeskrivelser vedr. Microsoft licenser og Online Services (Microsoft 365, Azure m.m.). Enhver leverance af Microsoft licenser og Online Services er betinget heraf. Beskrivelse Microsoft Online services giver virksomheder af alle størrelser mulighed for at få alle fordelene ved cloud-produktivitet, så de kan spare tid og penge samt frigive værdifulde ressourcer. Eksempler på Microsoft Online Services er Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform og Azure Services. Specifikation Detaljerede informationer om de tilknyttede licensbetingelser og service level agreements (SLA) m.m. kan findes her: for Microsoft 365 og Office 365: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj819284.aspx for Microsoft Dynamics 365 og Power Platform: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/ for Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/da-dk/support/legal/sla/

14.2 Ansvarsfordeling Microsoft har ansvar for den fulde drift af alle Microsoft Online services. Cloud Service Danmark hjælper med konsulentbistand og support i det omfang Kunden har brug for det, hvilket i alle tilfælde afregnes særskilt til normal timetakst (medmindre det er omfattet af en aftale om fastpris brugersupport).

Licenser gøres tilgængelige i kundens miljø via ”csp-subscriptions”, som findes i op til 6 forskellige bindings- og betalingstyper pr. produkt/service. De seks typer identificeres med en "kode"/forkortelse, hvor P=PERIODE (bindingsperiode), B=BETALING (betalingsfrekvens), M=MÅNED og Y=ÅR:
P1M/B1M: 1 måneds binding / 1 månedlig betaling
P1Y/B1M: 1 års binding / opdelt i 12 x 1 månedlige betalinger
P1Y/B1Y: 1 års binding / 1 års forudbetaling
P3Y/B1M: 3 års binding / opdelt i 36 x 1 månedlige betalinger
P3Y/B1Y: 3 års binding / opdelt i 3 x 1 års forudbetalinger
P3Y/B3Y: 3 års binding / 3 års forudbetaling
Det er kundens ansvar at gøre Cloud Service Danmark klart opmærksom på hvilken/hvilke type(r), der ønskes anvendt samt at overholde omfattede betalingsforpligtelser over for Cloud Service Danmark
Cloud Service Danmark viderefører, til enhver tid som minimum de forpligtelser Microsoft pålægger Cloud Service Danmark, til kunden.
Får Cloud Service Danmark ikke direkte instruks for valg af bindings- og betalingstype, vælges som udgangspunkt P1M/B1M. Cloud Service Danmark vil dog under normale omstændigheder søge afklaring af kundens ønske om generelt princip for valg af bindings- og betalingstype. For at opnå højere fleksibilitet og lavere pris vil det typisk være Cloud Service Danmark anbefaling at blande P1M/B1M med P1Y/B1M i en nærmere aftalt fordelingsnøgle.

Kunden kan tildeles login til licensportalen efter kundens ønske. Ansvar for licenser overgår dermed til kunden selv. Cloud Service Damark tager ikke ansvar for mængder, typer og regler, når kunden selv har adgang. Forudsætninger Oprettelse af csp-subscriptions samt ned-/opjustering af tilgængeligt antal licenser, sker som tidligere nævnt, uden beregning. Det vil sige at licenser bliver tilgængelige i eller fjernes fra kundens miljø (tenant). Konsulentbistand til alle efterfølgende opgaver fx oprettelse eller nedlæggelse af brugerkonti samt tildeling/fjernelse af licens til/fra brugerkonti i kundens tenant, afregnes særskilt til normal timetakst. I særlige tilfælde er det teknisk muligt at være under licensieret, hvilket ikke er tilladt.

Efter bindingsperioden gentegnes aftalen automatisk for et år ad gangen, medmindre den opsiges med 3 måneders varsel før udløb. Eventuel restperiode i aftalen tilbagebetales ikke. For visse typer licensaftaler opretholder Microsoft en 1 eller 3-årig binding i de tilfælde vil samme bindingsperiode gælde for slutkunden. 3-årige aftaler vil desuden automatisk blive gentegnet med ny 3-årig bindingsperiode hvis ikke de opsiges med 3 måneders varsel før udløb. I tilfælde af ophør vil Microsoft lukke og nedtage de centrale dele af servicen. Kunden skal derefter afinstallere eventuelt lokal installeret software, som er tilknyttet servicen. Betaling vil i alle tilfælde skulle ske fuldt ud jf. bindingsperiode